Monday, 1 July 2019

July Mandala


The temperature is definitely soaring at the moment, summer is here and we are all enjoying our time outdoors. Its my favourite time of year to crochet, I choose a nice cotton yarn and sit in the garden in the shade with a cool drink and a fun project to create.
Het wordt alsmaar warmer, de zomer is nu écht gearriveerd en we genieten buiten van de zomerzon. Dit is mijn meest favoriete tijd van het jaar om te haken, ik kies een mooi katoenen garen en zit in de schaduw in de tuin met een lekker koud drankje en een leuk project om te maken.

This month's mandala for the Simy's Year of Mandalas Project (if this is the first time you are hearing about this project you can read all about it here) is sizzling hot. I was inspired by a visit to Bali. The architecture, the decorative paintwork but most of all the way flowers and petals and leaves are used to decorate the table when you eat at their amazing restaurants. 
De mandala van deze maand voor het Simy's Year of Mandala's Project is zinderend! (Lees je nu voor het eerst over dit project? Hier kun je alle informatie erover vinden.) Ik raakte geïnspireerd tijdens een bezoek aan Bali: de architectuur, de decoratieve schilderkunst, maar vooral de manier waarop bloemen en bloemblaadjes gebruikt worden om tafels hun geweldige restaurants mee te decoreren, vond ik inspirerend.


This month's mandala is called Balinese Adventure. If you've ever been to Bali, I'm hoping it will look familiar.
De mandala van deze maand heet dan ook Balinese Adventure. Als jij ooit op Bali bent geweest, dan hoop ik dat je mijn inspiratie hierin terug ziet.


I asked the fabulous Kirsten from blog Haak Maar Raak to create something inspired by this mandala. She chose to work with Scheepjes Catona because of the huge range of colours at her disposal with this yarn. 
Ik vroeg de fantastische Kirsten van het blog Haak Maar Raak om iets te maken naar aanleiding van deze mandala. Ze besloot om Scheepjes Catona te gebruiken vanwege de enorme verscheidenheid aan kleuren waaruit je kunt kiezen.The result is so delicate and beautiful! I especially like the way she has experimented with open space between the stitches. Kirsten just released the pattern to her mandala here, but you can also create your own version of Balinese Adventures.
Het resultaat is zo fijntjes en mooi! Vooral de manier waarop ze heeft geëxperimenteerd met de open ruimtes tussen de steken vind ik mooi. Kirsten heeft zojuist het patroon voor deze mandala online gezet, maar je kunt uiteraard ook je eigen versie van de Balinese Adventure maken.


Use my mandala as inspiration and create something freeform, just for fun! If you do, don't forget to #SimysYearOfMandalas so I and others can find and be inspired by your work.
Gebruik mijn mandala als inspiratie en maak iets uit de losse pols, gewoon omdat het leuk is! Doe je dat, vergeet dan niet #SimysYearOfMandalas te gebruiken zodat ik en anderen geïnspireerd kunnen raken door jouw werk.

Have fun creating this summer!
Heel veel plezier met jouw zomerproject!


Saturday, 1 June 2019

June Mandala


It feels like June really marks the arrival of summer; the sunny mornings, gentle blooms in the garden and the start of travel season. I always find June such an inspirational month with the combination of garden time (with my glorious hydrangea bushes) and weekend getaways.
Juni betekent het begin van de zomer: de zonnige ochtenden, kleine bloemetjes in de tuin en het begin van het vakantieseizoen. Ik vind juni altijd een erg inspirerende maand, dat komt omdat vaak ik de tuin te vinden ben (met mijn glorieuze hortensia's) en veel weekendtripjes doe.

A recent trip to our capital city of Amsterdam took me to the Tuschinski Theatre (cinema), opened in 1921 and designed in the Art Nouveau / Art Deco style. It's a beautiful building and a feast for the eyes with decoration on every surface, if you ever find yourself in Amsterdam, it's worth a visit.
Ik bracht laatst een bezoekje aan Amsterdam en bezocht ook het Tuschinski Theater, deze bioscoop is in 1921 geopend en ontworpen in de Art Nouveau / Art Deco style. Het is een prachtig gebouw; de decoraties op werkelijk ieder oppervlak zijn een lust voor het oog. Ben je ooit in Amsterdam? Neem dan eens een kijkje!


This month's mandala is inspired by the Tuschinski Theatre and the soft colours of hydrangeas in my garden. The title of this month's mandala is 'Art Nouveau'.
De mandala van deze maand is geïnspireerd op het Tuschinski Theater en de zachte kleuren van de hortensia's in mijn tuin. De titel is dan ook 'Art Nouveau'.
This month, I asked the fabulous Carmen from New Leaf Designs to contribute to the project. She chose to use Scheepjes Our Tribe, Alpaca Rhythm en Metropolis yarns and produced this beautiful mandala.
Deze maand vroeg ik de geweldige Carmen van New Leaf Designs om aan dit project mee te doen. Ze koos Scheepjes Our Tribe, Alpaca Rhythm en Metropolis garens en maakte deze prachtige mandala.


If you'd like to know a little more about the 'Simy's Year of Mandalas' project, you can read about it here. There are no rules with this project, use whatever craft you feel comfortable with and enjoy the process of creating freeform, yes....with no pattern!
Zou je wat meer willen weten over het 'Simy's Year of Mandalas' project, dan kun je dat hier lezen. Er zijn geen regels bij dit project, gebruik de craft die jij leuk vindt en heb vooral veel plezier met het maken en inderdaad: zónder patroon!If you are inspired to make a mandala, please upload your photo to social media using #SimysYearOfMandalas so I and others can find your work.
Ben je geïnspireerd geraakt om ook een mandala te maken? Upload dan jouw foto naar social media en gebruik #SimysYearOfMandalas zodat ik en anderen jouw werk ook kunnen zien.

Enjoy creating!
Geniet van het maken!

Wednesday, 1 May 2019

May Mandala


The year is flying by so quickly and who can believe we are already in the month of May?! We've been having fabulous weather here in the Netherlands which has led to a burst of blooms on the Apple Blossom Trees. 
Het jaar vliegt voorbij, kun je het je voorstellen: het is al mei?! Hier in Nederland hebben we fantastisch weer gehad en dat zie je terug aan de grote hoeveelheid bloesem aan de appelbomen.

This month's mandala was inspired by the apple blossoms around my home. They create a carpet of pink snow which is quite beautiful. I've named the mandala 'Apple Blossoms'
De mandala van deze maand is geïnspireerd op de bloesem van de appelbomen rond mijn huis. De bloesem zorgt voor een tapijt van roze sneeuw en dat is prachtig. Deze mandala heet dan ook: 'Apple Blossoms'.
If you are new to the 'Simy's Year of Mandalas Project' you can read all the details here in my original post. The project is all about working freeform, with no pattern and no rules. Mindful crochet and just enjoying the process.
Als 'Simy's Year of Mandalas Project' nieuw voor je is, dan kun je alle details hier lezen. Het project is bedoeld om lekker vrij te werken, zonder patroon, zonder regels. Mindful haken en gewoon genieten van het proces.

You can also see the previous months of Mandalas here :
Bekijk alle vorige mandala's hier:

This month, the amazing Sandra Eng of Mobius Girl blog has contributed a mandala inspired by my sketch for the month. She used the gentle colours of our Stone Washed XL yarns to create a soft blossom like effect. It's simply beautiful!
Deze maand heeft de getalenteerde Sandra Eng van Mobius Girl blog de mandala gemaakt geïnspireerd op mijn schets. Ze heeft gebruik gemaakt van de zachte kleuren van onze Stone Washed XL garens voor een zacht, bloesem-achtig effect. Dit is toch prachtig!

Enjoy making your mandala and remember there are no rules with this project! Let your hook or needles go where they want to go and have fun. When you've finished your mandala, use #SimysYearOfMandalas so I and others can find and be inspired by your work.
Veel plezier met het maken en onthoud goed: er zijn geen regels bij dit project! Laat je haaknaald of breipennen hun ding doen en geniet er vooral van. Als je een mandala hebt gemaakt, deel het dan online met #SimysYearofMandalas zodat ik en anderen geïnspireerd kunnen raken door jouw werk.


Monday, 1 April 2019

April Showers Mandala

It's officially Spring!
The buds are bursting open on the trees and new life is everywhere. But oh, the rain!!! I feel like I'm carrying my umbrella around constantly at the moment and dodging the showers.
Het is officieel lente!
De bloemknopjes barsten open en je ziet overal nieuw leven. Maar oh, die regen!!! Het lijkt wel alsof ik constant mijn paraplu bij me heb en de regen daarmee probeer te ontwijken.


'April Showers' is the name of this month's mandala for the 'Simy's Year of Mandalas' project. Each month, I create a sketched mandala on my treasured iPad pro and create inspiration for you to create your own mandala, either knitted, crocheted or even embroidered or woven. If this is the first you are hearing about this project, you can read all about it here.
'April Showers' is de naam van de mandala van deze maand, de vierde van het 'Simy's Jaar van Mandalas' project. Iedere maand ga ik aan de slag op mijn geliefde iPad Pro en teken ik een mandala om jou daarmee inspiratie te geven om je eigen mandala te maken; gebreid, gehaakt of misschien wel geborduurd of geweven. Als dit de eerste keer is dat je over dit project hoort, hier lees je er alles over.


This month's mandala was inspired by those dreaded April showers and my trusty umbrella. I asked  the fabulous Lilla Bjorn Crochet to create something this month from my inspiration sketch. Her mandala does not disappoint!! How beautiful is this? And just look at the detail!
De mandala van deze maand is geïnspireerd op de gevreesde regenbuien van april en op mijn paraplu waar ik altijd op kan vertrouwen. Ik vroeg de geweldige Lilla Bjorn Crochet om deze maand iets te maken vanuit mijn inspiratieschets. En haar mandala stelt zeker niet teleur! Hoe mooi is dit? En kijk ook vooral naar de details!Using Scheepjes Stone Washed yarns, Lilla Bjorn has taken inspiration from my sketch and created her interpretation of 'April Showers'. If you would like to join in the project, using any craft you feel comfortable with, please upload to social media and hashtag #SimysYearOfMandalas so I and others can find your work and admire and be inspired by it.
Mijn schets heeft Lilla Bjorn geïnspireerd en ze creëerde haar eigen vertolking van de 'April Regenbuien' gemaakt met Scheepjes Stone Washed garen. Als je het leuk vindt om mee te doen met dit project, gebruik dan garen wat jij fijn vindt om mee te werken en plaats een foto op social media met de hashtag #SimysYearOfMandalas. Zo kan ik en kunnen anderen jouw werk zien en kunnen we ons erdoor laten inspireren.


Enjoy playing in those showers!
Veel plezier met déze regenbuien!
Friday, 1 March 2019

Simy's Year of Mandalas - March

March is the month of spring! When the buds appear on the trees and animals get frisky in the fields. Where I live, there is an abundance of hares. Each time I make an evening walk at the moment, the hares are racing around in the fields shouting ‘spring is in the air’!
Maart is de maand van de lente! De knoppen verschijnen weer op de bomen en langzamerhand zie je weer dieren in de natuur. Waar ik woon zijn er ontzettend veel hazen. Elke keer als ik een avondwandeling maak rennen de hazen op de akkers, een toonbeeld van de lente!


My mandala drawing for this month is called 'March Hares', and I think you can see why! Spring is the season for new life, and for me the appearance of the hares in the fields signifies the start of Spring.
Mijn mandala voor deze maand heb ik 'Hazenmaart' genoemd, en ik denk dat je wel ziet waarom! De lente is het seizoen van het nieuwe leven, en voor mij staat het zien van de eerste hazen op de akkers symbool voor de start van de lente.
If you are hearing about this project for the first time, you can find the initial blogpost with all the information in here
Als je voor het eerst hoort over dit project, je kan de blogpost met de uitleg hiervan hier lezen

I always love to see what you create, so when uploading your designs to social media, please remember to #SimysYearOfMandalas so I can see and other’s can be inspired by your creations! Next month, I promise the return of a designer’s example, and a designer I know you will love!

Ik vind het geweldig om te zien wat jullie ontwerpen, dus als je je designs op social media plaatst vergeet ze dan niet te taggen met #SimysYearOfMandalas zodat ik ze terug kan vinden en ervan kan genieten! Volgende maand is er weer een designer die een voorbeeld zal maken, eentje waar jullie zeker enthousiast van worden.

Until then, have fun crafting and enjoy the mandala!
Tot dan, en veel plezier met het maken van de mandala!

Thursday, 28 February 2019

'Snow in the Sky' RoundupFebruary is a short month, so not quite as much time for people to get their yarn organised for Simys Year of Mandalas project. But still, there have been a couple of fabulous creations for this month’s mandala. 
Februari is een korte maand, en dus is er ook niet zoveel tijd om bezig te zijn met Simy’s jaar van Mandala’s! Maar toch zijn er mensen die het voor elkaar hebben gekregen om prachtige creaties van de mandala van deze maand te maken.
Snow in the Sky Mandala by Simy Somer
by sunshinenl_gallery
by wylatdesigns
by sunshinenl_gallery
by eva_lin_ka
Tomorrow, I will introduce the drawing for the mandala for March. Unfortunately, I’ve been a little busy too this month and not had time to organise a designer to make an example for March, but hopefully you will be inspired by the drawing to create something wonderful!
Morgen laat ik je de tekening voor maart zien. Helaas ben ik deze maand zo druk geweest dat er dit keer geen designer is die een voorbeeld heeft gemaakt, maar ik weet zeker dat jullie aan de hand van de schets alleen al wat prachtigs kunnen maken!

Wednesday, 20 February 2019

The Definitive Guide to Whirligig & Whirligigette


Yesterday Scheepjes released their new Whirligig yarns! The development of this yarn was in response to customers asking for:
  1. An all natural fiber Whirl
  2. A more luxurious fiber Whirl
  3. A DK weight Whirl
Since the launch of the Whirligig & Whirligigette there have been lots of questions, so I thought I would write a general info post to help answer some of those questions.

Gisteren presenteerde Scheepjes het nieuwe garen Whirligig! Een garen dat is ontwikkeld naar aanleiding van de volgende vraag van consumenten:
  1. Een Whirl van 100% natuurlijke vezels
  2. Een Whirl gemaakt van een luxere vezel dan de huidige (katoen/acryl)
  3. Een Whirl in DK weight
Na de lancering van de nieuwe garens Whirligig en Whirligigette zijn er veel vragen gesteld, daarom heb ik besloten deze algemene blogpost te schrijven, om zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden.


How is the Whirligig different to a regular Whirl?
Gig = Gigantic!
The Whirligigs are much bigger in size and weight. Here are some stats for you:

Wat is het verschil tussen Whirligig en de al bekende Whirl?
Gig = gigantisch! 
De Whirligig bollen zijn veel groter, qua afmetingen en qua gewicht. Hier zie je de cijfers:


Here's a couple of graphics to help you visualise.
Een grafiek maakt het extra duidelijk:Why is Whirligig so expensive?
Natural fibres such as Virgin Wool and Alpaca are considered luxury fibres and therefore the raw fibres we use to spin Whirligigs come at a considerably higher price than the cotton/acrylic in our regular Whirls. The Whirligigs are also double the weight of a regular Whirl, therefore also use a lot more fiber.
Wat verklaart het prijskaartje van de Whirligig?
Natuurlijke vezels, zoals Virgin Wool (wol van schapen die voor het eerst in hun leven geschoren worden) en  Alpaca, worden gezien als luxe vezels. Dat betekent dat de vezels die we gebruiken om Whirligig mee te produceren een beduidend hogere prijs hebben als de katoen en acryl die we gebruiken voor de reguliere Scheepjes Whirls.  Bovendien zijn Whirligig meer dan twee keer zwaarder dan de Whirl, wat simpelweg betekent dat er veel meer vezels inzitten.

Let's do the numbers?
A Whirligig costs €79 for a 450g yarn cake.
This is equal to approx. €8,78 per 50g of yarn.
For a Virgin Wool/Alpaca blend yarn this is actually very reasonable. 
The challenge with Whirligig is that in order to get that beautiful long gradient colour, you need to have 1000m (450g) so you need to buy the equivalent of 9 x 50g balls all in one go.
Een rekensommetje
Een Whirligig heeft een adviesverkoopprijs van € 79,-
Dit staat gelijk aan ongeveer €  8,78 per 50   gram garen
Voor een wolmix van Virgin Wool en Alpaca is dit een redelijke prijs. Het mooie aan Whirligig zijn de lange kleurwisselingen, en die krijg je door 9 bollen van 50 gram van een vergelijkbaar garen te kopen.

Why do Whirligigettes work out cheaper per 50g of yarn?
The Whirligigettes are a single coloured yarn, the exact same yarn as Whirligig. However, the Whirligigs have several colours that all need to be dyed separately then joined to create that beautiful soft gradient. The difference in price is the cost of these additional processes.
De prijsverhouding tussen Whirligig en Whirligigette lijkt scheef?
De Whirligigette is een unikleur bol garen in dezelfde kwaliteit als Whirligig. Het verschil zit in de kleurwisselingen, deze worden apart geverfd en daarna samengevoegd tot 1 lange draad vol prachtige kleurovergangen. Het prijsverschil wordt verklaard door de extra kosten die gemaakt worden voor dit proces.

Why are Scheepjes being so unfair, I can't afford a yarn like this?
Scheepjes are responding to customer demand in creating this yarn. We understand, at this price point it is not for everyone. It is a luxury yarn with all natural fibres. As a company, Scheepjes likes to offer it's customers choice, and this is what we are doing with this yarn. Whirligig will not be replacing our regular Whirls, regular Whirls will still be available, but for those who have a deeper pocket and wish for a more luxurious / natural fiber or a thicker yarn weight, this is an option. Scheepjes offer yarns at a wide range of price points, our black label yarns offer the best value for money. Our Kraft label yarns are our medium price range and white label yarns our luxury range. We really do have something for everyone! Check out the full range of Scheepjes yarns here.
Dit garen is veel te duur, waarom introduceren jullie zo’n duur garen?
Scheepjes speelt met de lancering van dit garen in op vraag van consumenten. We begrijpen dat deze productgroep niet bij ieders beurs of portemonnee past. Het is een luxe garen gemaakt van 100% natuurlijke vezels. Met de introductie van dit garen bieden we de consument meer keuze. De Whirls worden niet vervangen, maar blijven gewoon verkrijgbaar. De Whirligig en Whirligigette zijn er voor hen die graag een luxere of volledig van natuurlijke vezels gemaakte Whirl willen, in een hogere yarn weight en die dat kunnen en willen betalen. Scheepjes biedt garens aan binnen een breed segment. Van de Black Label garens, Kraft label garens tot White Label garens, er is een Scheepjes bol voor iedereen! Hier bekijk je alle Scheepjes producten.

What is a Whirligig or Whirligigette suitable for?
Whirligig & Whirligigette make beautiful knitted and crocheted items. They are perfect for shawls, garments and any items to be worn next to the skin, as they are very soft yarn.
Wat kan je allemaal maken van Whirligig en Whirligigette
Whirligig en Whirligigette zien er nog mooier uit als ze gebreid of gehaakt zijn, bijvoorbeeld als shawl, kledingstuk zoals een vest of trui. 

Are there any patterns for Whirligig & Whirligigette?
Scheepjes released a pattern in their After Party booklets when they launched the yarns. This design is by the incredibly talented Mijo Crochet (Johanna Lindahl)
Zijn er al patronen beschikbaar voor Whirligig en Whirligigette?
Scheepjes heeft al één haakpatroon uitgebracht als YARN The After Party, tegelijk met de lancering van de garens. Het is een prachtige omslagdoek, de Valyria Shawl ontworpen door Johanna Lindahl van Mijo Crochet.

Valyria Shawl on Ravelry
Scheepjes will be releasing 3 more patterns over the coming weeks in their After Party booklets for Whirligig & Whirligigette, 2 knitting patterns and 2 crochet patterns in total. Whirl patterns could also be adapted to suit Whirligig and Whirligigette. 
De komende weken worden er nog eens 3 patronen uitgebracht, waarvan 2 breipatronen en 1 haakpatroon. Bovendien kunnen veel Whirlpatronen aangepast worden naar de Whirligig.


What's the difference between Whirligig & Whirligigette?
Whirligig is 450g of softly changing gradient yarn. Whirligigette is 100g of a solid single colour, but exactly the same yarn, same thickness and fiber content. This gives you more flexibility on your crafting projects as you can extend the length of your Whirligig with a Whirligigette or use them in combination with each other. Whirligigette are also very handy for borders, trims, collars and cuffs or even sleeves. 
Wat is het verschil tussen Whirligig en Whirligigette?
Whirligig is 450 gram garen dat langzaamaan in kleur verloopt. Whirligigette is 100gram van exact hetzelfde garen, maar dan in een unikleur. Dit geeft je flexibiliteit in je zelfmaakprojecten. Je kunt namelijk de lengte van je Whirligig verlengen met de Whirligigette (zoals Whirlette dat doet voor de Whirl). Het is dus perfect om een rand toe te voegen of om de mouwen aan een vest of trui te maken. 

Where can I buy Whirligig & Whirligigette?
These yarns can be purchased from many of the Scheepjes retailers worldwide. Check out the Scheepjes retailers here.
Waar kan ik Whirligig en Whirligigette kopen?
Scheepjes garens zijn te koop via Scheepjes retailers wereldwijd. Je vind een retailer bij jou in de buurt via  Scheepjes website.

Which Whirligigettes go with which Whirligigs?
Here's some photos to help! 
Welke Whirligigettes passen bij welke Whirligigs?
Hieronder zie je een aantal mooie combinaties!*Please note, Whirligigette shade 255 (Blue) dyed a little more aqua/mint than a true blue. It does however perfectly match the shades in Whirligigs.
*Let op, Whirligigette kleur 255 (Blue) neigt iets meer naar aqua/mint dan naar echt blauw, maar het past perfect bij de Whirligigs.