Monday, 9 March 2020

YARN 9 NOW Age – Behind the Scenes No. 1


No.1: Reading Eckhart Tolle, finding our theme 
Nr. 1: Het thema ontstond na het lezen van Eckhart Tolle

I happened upon Eckhart Tolle’s bestselling book The Power of Now after an acquaintance of mine offered it to me seemingly out of the blue. Around that time, I recall having heard Tolle’s name; it turned out he was being raved about by Oprah who has on many occasions since noted the impact Tolle’s writing continues to have on her life and happiness.
Ik kwam in aanraking met Eckhart Tolle's bestseller De kracht van het nu nadat ik dit boek kreeg van een kennis, zomaar, als een aardigheidje. Ik had toen weleens van de naam Tolle gehoord tijdens de tv-shows van Oprah. Zij was lyrisch over de impact die Tolle's boeken hadden en hebben op haar leven en geluksgevoel.

It wasn’t long after being completely absorbed by Tolle’s wise words and thoughts on happiness and 'living in the now’ that I had to get my hands on another book of his, namely, A New Earth. Themed broadly-speaking around consciousness and ‘ego’, I found both these books to be guiding me down an important and enlightening path. I started to view ‘spirituality’ as connectivity to the present moment, my own thoughts and my general state of ‘being’. I began embracing ‘life in the NOW’. 
Niet lang nadat ik helemaal was opgegaan in Tolle's wijze woorden en gedachten over geluk en het 'leven in het nu', moest en zou ik per se een ander boek van hem lezen, namelijk Een nieuwe aarde. Dit boek gaat, grofweg, over het bewustzijn en het 'ego'. Beide boeken brachten me op een belangrijk en verlichtend pad: ik begon 'spiritualiteit' te zien als verbinding met het 'nu', mijn eigen gedachten en mijn algemene staat van zijn. 'Leven in het NU' begon me écht aan te spreken!Moving beyond myself, I started to see many of the themes from Tolle’s books as relevant to friends and family all around me. The simple reminders to take control of your own thoughts, to be present in your mind and physical surroundings, and in doing so, not allowing yourself to become overwhelmed by what may or may not be. 
Ik keek verder dan alleen naar mijzelf en zag dat de thema's van Tolle's boeken ook erg relevant waren voor mijn vrienden en familie. De eenvoudige herinnering om je eigen gedachten in eigen hand te nemen, om aanwezig te zijn in je hoofd en lichaam en om je niet te laten overspoelen door dat wat er wel of niet mag zijn.

As I mention in the forword of YARN Bookazine 9 NOW Age, I've continued to reflect on Tolle’s words and have found them to be more relevant than ever, seeing the practice of mindfulness entering the mainstream, an increasing awareness of the planet we live on, and alongside those things, a growing number of people on a quest to find happiness and spiritual fulfilment amongst the seeming chaos of contemporary life.
Ik heb het erover in het voorwoord van YARN Bookazine 9 NOW Age: ik ben blijven nadenken over Tolle's woorden en ze zijn relevanter dan ooit. Mindfulness is iets waar veel mensen mee bezig zijn, de groeiende bewustwording van de unieke planeet waarop we leven en daarnaast het groter wordend aantal mensen dat de zoektocht naar geluk en spirituele vervulling binnen de schijnbare chaos van het huidige leven aangaat.


Soon after, I selected the theme ‘NOW Age’ for the 9th issue of YARN Bookazine, and the Scheepjes team were fully onboard after hearing my ideas. We then chose to divide this issue into 4 chapters based around the main concepts that we al saw central to Tolle’s writing: Joyful, Mindful, Spiritual, Respectful. But these adjectives do more than bring about cohesion in our bookazine, they act as all-inspiring anchors which serve the creative minds of now.
Snel daarna heb ik 'NOW Age' als thema gekozen voor de negende editie van YARN Bookazine en het Scheepjes team was het daar na het horen van mijn ideeën helemaal mee eens. We hebben besloten de editie in 4 hoofdstukken te verdelen gebaseerd op de hoofdconcepten die we centraal vonden staan in Tolle's boeken: Joyful, Mindful, Spiritual, Respectful. Echter zijn deze vier woorden veel meer dan verbindende aspecten van het bookazine, het zijn de wortels van onze huidige creativiteit.
Our ultimate aim by bringing together these rather complex ideas within the context of our bookazine was to provide a space for crafters that encourages them to take their time and, with respect for Mother Earth, savour special moments spent creating. Through craft, we can all connect in different ways to feelings of joy and our creative spirit, as we focus the mind on stitches and the very process of making something with a humble ball of yarn.
We brengen deze behoorlijk complexe ideeën samen in ons bookazine om crafters aan te moedigen om fijn de tijd te nemen en om met respect voor Moeder Aarde te gaan craften. Door te craften komen we op verschillende manier bij de emotie vreugde en bij onze creatieve geest. We focussen ons op haak- of breisteken en dat kan een manier van meditatie zijn. Allemaal met een simpel bolletje garen.

-- 
More to come: 
-- 
YARN 9 NOW Age – Behind the Scenes 
No.2: Our Photo Shoot in North Holland 
-- 
YARN 9 NOW Age – Behind the Scenes 
No.3: Joyful, Mindful, Spiritual, Respectful 
-- 
YARN 9 NOW Age – Behind the Scenes 
No.4: Our Sustainability 

Komende blogposts:
--
YARN 9 NOW Age - Achter de Schermen
Nr.2: Onze fotoshoot in Noord-Holland
--
YARN 9 NOW Age - Achter de Schermen
Nr.3: Joyful, Mindful, Spiritual, Respectful
--
YARN 9 NOW Age - Achter de Schermen
Nr.4: Onze Duurzaamheid

No comments:

Post a comment