Monday, 30 March 2020

YARN 9 NOW Age – Behind the Scenes No. 4
No. 4: Our Sustainability 
Nr. 4: Hoe wij omgaan met duurzaamheid

As the Creative Director of Scheepjes, I work closely with our CEO Job de Bondt and the Scheepjes staff as we create not only new products, but goals that will see Scheepjes and our parent company De Bondt BV become a front-runner in the yarn and haberdashery industry in terms of sustainability. For this reason, I wanted to use this space to further expand on some of the things mentioned in the article Thinking Sustainably which is featured in YARN Bookazine 9 NOW Age 
On a more personal level, environmental issues have been on my agenda since way before the modern agenda adopted them. It's been a focus that has run through my life from standing up against animal testing to deforestation. I've learned over the years that it's not just about the big things such as climate change, but the collective work of all of us in tackling 'the little things' that can really have a big impact. Call me fanatical, but I even go to the effort of 'rehoming' the snails in my garden to a 'comfier' spot where they won't damage my beloved plants. I’ve been very fortunate to carry this passion into my work, where we’ve been working on 'the little things' for quite some years. To see them now starting to add up to bigger things is just wonderful! 

Als Creative Director van Scheepjes werk ik nauw samen met onze CEO Job de Bondt en de Scheepjes werknemers om niet alleen nieuwe producten te creëren, maar ook om doelen te stellen die Scheepjes en het moederbedrijf De Bondt BV een voorloper maken op het gebied van duurzaamheid binnen de garen- en fourniturenindustrie. Daarom wil ik ook graag van deze plek gebruik maken om het artikel dat in YARN Bookazine 9 NOW Age staat, Duurzaam Denken, uit te breiden.
Ook op persoonlijk vlak ben ik al jaren bezig met duurzaamheid, al voordat het op de maatschappelijke agenda stond. Het is iets dat verweven zit in mijn leven, van het opstaan tegen dierproeven tot het opstaan tegen ontbossing. Ik ben er in al die jaren achter gekomen dat niet alleen de grote dingen impact hebben, maar dat als we allemaal iets kleins doen, dit ook tot verandering kan leiden. Je mag me best fanatiek noemen, ik verhuis namelijk ook de slakken in mijn tuin naar een meer comfortabele plek dan tussen mijn geliefde planten. Ik voel me een gezegd mens dat ik deze passie mee kan nemen in mijn werk, waar we ook al jaren aan die kleine veranderingen hebben gewerkt. En deze kleine veranderingen zien we nu uitgroeien tot iets groots. En dat is geweldig!


Solar Panels  
Scheepjes HQ has been proudly generating more energy than is being used for more than 7 years already, and that equates to approximately 95,000 kWh per year, with plans to increase that by 50,000 kWh later this year as our headquarters grows. To give you an idea of what those numbers actually mean, the average household in the Netherlands uses 3,000 kWh per year...our HQ is a little bit larger than the average Dutch household to say the least! 😛  

Zonnepanelen
Het Scheepjes hoofdkantoor wekt nu al meer dan 7 jaar méér energie op dan er gebruikt wordt en dat komt overeen met ongeveer 95.000 kWh per jaar, met plannen om dit uit te breiden met 50.000 kWh later dit jaar aangezien het hoofdkantoor groter wordt. Om je een idee te geven hoeveel dat is: een gemiddeld gezin in Nederland gebruikt ongeveer 3.000 kWh per jaar. Ons hoofdkantoor is dus een beetje groter dan het gemiddelde Nederlandse gezin! 😛  


Recycling 
In the article it was mentioned that we reuse cardboard box packaging for deliveries as much as we can. To give you an idea of what the equates to, roughly 40% of all boxes that arrive at our HQ filled with stock are reused to ship orders to our customers. There are many factors that determine whether a box can or cannot be reused including damages and dimensions, but fortunately all other boxes can be recycled locally! In the Netherlands, on average, 80% of all recycled paper waste gets made into new products compared to 66% on average in the UK.  
Recycling
In het artikel werd genoemd dat we kartonnen dozen zoveel mogelijk hergebruiken om bestellingen in te versturen. Om je een idee te geven hoeveel dat dan is: ongeveer 40% van alle dozen met voorraad die op ons hoofdkantoor aankomen, worden gebruikt om bestellingen te versturen naar onze klanten. Er zijn verschillende factoren waar een doos aan moet voldoen om hergebruikt te worden, waaronder de mate van beschadiging en het formaat, maar gelukkig kunnen alle andere dozen lokaal worden gerecycled. In Nederland wordt ongeveer 80% van al het gerecyclede papier tot nieuwe producten gemaakt, in het Verenigd Koninkrijk is dat 66%.
Bron: https://www.cbs.nl/en-gb/society/nature-and-environment/green-growth/resource-efficiency/indicatoren/waste-recycling 


Our Logos 

Recycled Water 
Something that all of us at Scheepjes are really excited to share with the public is that ALL our cotton yarns some of our cotton blend yarns are spun using recycled waste water. What that actually means is that 95% of the water used to process the raw cotton into a yarn has been previously used. It continues to be reused and recycled within the facility! The 5% that is not reused is treated using a cocktail of manure, yogurt and molasses to make it 100% biodegradable and safe to return into the local environment. Because we want our customers who are more eco conscious to know this about our cotton yarns, we will be placing our Recycled Water logo on the labels of ALL our yarns that this applies to in the future.

Onze Logo's

Recycled Water
Iets waar we heel trots op zijn is dat AL onze katoenen garens en een paar van onze katoenmix garens worden geproduceerd met het gebruik van gerecycled afvalwater. Dat betekent dat 95% van het water dat gebruikt wordt om het ruwe katoen tot garen te spinnen eerder is gebruikt. Het wordt daarna weer zo vaak als mogelijk is hergebruikt. De overige 5% wat niet opnieuw gebruikt kan worden, krijgt een behandeling met mest, yoghurt en molasse om het 100% afbreekbaar te maken zodat het terug kan stromen in de lokale omgeving. Omdat we onze milieubewuste klanten hier graag bewust van willen maken, plaatsen we in de toekomst ons Recycled Water logo op de labels van AL onze garens waar het van op toepassing is.

Here is a list of all the Scheepjes yarns which are #WasteWaterCreated:
Zie hier een lijst van van alle Scheepjes garens die met afval water zijn geproduceerd #WasteWaterCreated:
  • Catona 
  • Cahlista 
  • Cotton 8 
  • Maxi Sugar Rush & Sweet Treat 
  • Organicon 
  • Bamboo Soft 
  • SKIES Heavy & Light 
  • MIGHTY 
  • Sunkissed 


GOTS-certified 
Scheepjes first GOTS-certified yarn, Organicon, was also mentioned. Not only does that mean the fibre has been sourced from a grower who is required by law to follow very strict ecological and social welfare guidelines, but what it implies is that this cotton is benefitting local communities by removing harmful pesticides and protecting bee populations, among other things. Keep an eye out for this logo on all Organicon labels: 

GOTS-gecertificeerd
In het artikel hadden we het ook over Scheepjes eerste GOTS-gecertificeerde garen, Organicon. Dit betekent niet alleen dat de vezel afkomstig is van een teler die wettelijk verplicht is zich aan zeer strenge ecologische en sociale welzijnsrichtlijnen te houden, maar ook dat dit katoen zorgt voor betere lokale omstandigheden door onder andere schadelijke pesticiden te verwijderen en de bijenpopulaties te beschermen.


Vegan Friendly 
Another logo we have introduced is our Vegan Friendly logo which applies to all yarns produced using plant-based or synthetic fibres. This logo currently appears on our MIGHTY, Bamboo Soft and Organicon yarns. 

Vegan Friendly
Een ander logo dat we hebben geïntroduceerd is het Vegan Friendly logo die van toepassing is op onze plantaardige of synthetische garens. Dit logo staat tot nu toe op onze MIGHTY, Bamboo Soft en Organicon garens.
Our Certificates 

To build on the information shared about our logos above, many Scheepjes yarns also hold further certifications. For instance, all 100% cotton yarns carry the EN71-3 certificate which oversees the rigorous testing of a wide range of substances that may be present in natural fibres. This means these yarns are guaranteed safe and free from any residual substances that may still be present following the manufacturing process. 

Every other yarn produced by Scheepjes is further OEKO-TEX certified which means they have all been tested (every single aspect about the yarn as well as the dyes) to guarantee they contain no substances that may cause harm to human health.  

Recently, Scheepjes also became a member of the Sustainable Business Alliance of North Netherlands (MVO-Alliance Noord Nederland). This means we have had to set concrete goals across a range of categories including being transparent and honest about what we are doing without ‘green-washing’, educating our customers about our sustainable initiatives, focussing on the welfare of workers both locally and throughout the supply chain, and of course maintaining and expanding current initiatives by seeking out more ethical and sustainable practices one step at a time. 

Onze Certificaten
Naast de logo's hierboven, bezitten vele Scheepjes garens ook nog andere certificaten. Zo zijn alle 100% katoengarens voorzien van het EN71-3 certificaat dat toezicht houdt op de strenge tests op een breed scala aan stoffen die in natuurlijke vezels aanwezig kunnen zijn. Dit betekent dat deze garens gegarandeerd veilig zijn en vrij van eventuele reststoffen die na het productieproces nog aanwezig zijn.

Elk ander door Scheepjes geproduceerd garen is verder OEKO-TEX gecertificeerd wat betekent dat ze allemaal getest zijn (elk aspect van het garen en de kleurstoffen) om te garanderen dat ze geen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens.  

Onlangs is Scheepjes ook lid geworden van de MVO-Alliance Noord Nederland. Dit betekent dat we over verschillende categorieën heen concrete doelen hebben moeten stellen, zoals transparant en eerlijk zijn over wat we doen zonder 'green-washing', onze klanten informeren over onze duurzame initiatieven, ons richten op het welzijn van werknemers, zowel lokaal als in de hele toeleveringsketen, en natuurlijk het handhaven en uitbreiden van huidige initiatieven door stap voor stap op zoek te gaan naar meer ethische en duurzame praktijken. 


Through sharing this information, I and Scheepjes hope to set upon a trajectory of growth moving towards increasingly sustainable practices across the board. We are not 100% of the way there, but as I mention above, the first steps are about being transparent and showing our customers that we are taking sustainability really seriously. If you haven’t had a chance to read the original article called Thinking Sustainably featured in YARN Bookazine 9 NOW Age yet, it can be found on page 52.  

Door deze informatie te delen, hopen ik en Scheepjes een groeitraject in te zetten naar steeds duurzamere praktijken over het gehele productieproces. We zijn daar niet 100% van op de hoogte, maar zoals ik hierboven al aangaf, gaat het er in eerste instantie om transparant te zijn en onze klanten te laten zien dat we duurzaamheid echt serieus nemen. 
Ben je nog niet in de gelegenheid geweest om het originele artikel Duurzaam Denken te lezen in YARN Bookazine NOW Age? Je vindt het op pagina 52 van dit bookazine.

If you have any questions at all, please feel free to pop them in the comments below. 😊  
Love,
Heb je nog vragen hierover? Schroom dan niet en stel ze hieronder in de comments! 😊
Liefs,


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.